Implementacija EFSA-inog dokumenta i smjernica o pčelama

Pismo zastupnika Europskog parlamenta upućeno povjereniku za zdravlje i sigurnost hrane, Vytenisu Andriukaitisu.

Europska komisija je u svibnju 2018. godine donijela odluku o zabrani upotrebe tri vrste neonikotinoida na otvorenom (imadakloprid, klotianidin i tiametoksam). Odluka Komisije je utemeljena na detaljnoj procjeni rizika spomenutih pesticida za pčele, koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) slijedeći pritom metodologiju opisanu u dokumentu smjernica za pčele iz 2013. godine.

EFSA je te ove smjernice usvojila 2013. godine, no unatoč tome što se navedeni dokument smatra najobuhvatnijom znanstvenom referencom za procjenu utjecaja pesticida na oprašivače, vlade država članica u Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu (PAFF odbor) ga još uvijek nisu usvojile. Kao rezultat toga, smjernice se još uvijek ne mogu dosljedno koristiti u EU pri procjeni rizika pesticida, uključujući i drugih neonikotinoida.

Međutim, štetni učinci neonikotinoida i drugih pesticida na oprašivače i druge vrste kukaca su u više navrata dokumentirani[1]. Nedavna izvješća ukazuju na značajan pad biološke raznolikosti u pogledu ptica i insekata, osobito pčela i drugih oprašivača. Na primjer, u posljednjih 27 godina zabilježeno je smanjenje od preko 75% ukupne biomase letećih insekata u zaštićenim područjima.

Oprašivači su posebno ugroženi, kao što je navedeno i u EU Inicijativi za oprašivače: “dramatičan pad pojave novih i raznolikosti svih vrsta divljih insekata za oprašivanje u Europi, uključujući i divlje pčele, pršilice, leptire i moljce. Brojne vrste oprašivača su izumrle ili im prijeti izumiranje”. Ovakva situacija predstavlja ozbiljan razlog za brigu glede sigurnosti hrane. Unutar EU, oko 84% vrsta usjeva i 78% divljeg cvijeća je ovisno, barem djelomično, o oprašivanju životinja; do gotovo 15 milijardi eura godišnje vrijednosti EU poljoprivredne proizvodnje se izravno pripisuje oprašivačima. Biološka raznolikost i snažni ekosustavi su od temeljne važnosti, osobito za pčele i druge vrste insekata oprašivača, kako bi se osigurao zdrav i održiv poljoprivredni sektor.

Iz tog je razloga Parlament 16.siječnja s većinom od 78% glasova odlučio u korist izvješća o EU procesu autorizacije pesticida. Spomenuto izvješće, između ostalog, odražava i zajedničku sve veću zabrinutost oko pitanja upotrebe pesticida i njihovih utjecaja na pčele, ali i šire – na biološku raznolikost i okoliš. Europski parlament u potpunosti podržava zabranu sve tri vrste neonikotinoida za primjenu na otvorenom. Od presudne je važnosti to što je Parlament također pozvao Komisiju i države članice u PAFF odboru da bez odgode usvoje ažurirane smjernice iz 2013. godine kojima se EFSA služila u nedavnom pregledu navedene tri vrste neonikotinoida.

Europski parlament je 1. ožujka prošle godine gotovo jednoglasno glasovao za Erdõsovo izvješće o pčelarstvu kojim je pozvana “Komisija i države članice da djeluju na temelju utvrđenog znanstvenog konsenzusa te da zabrane aktivne tvari pesticida, uključujući i neonikotinoide te druge insekticide čije djelovanje je znanstveno dokazano štetno i opasno po zdravlje pčela”.

S obzirom na takvo stajalište Parlamenta, duboko smo šokirani što je na posljednjem sastanku PAFF odbora Komisija predložila EU vladama provedbu tek malenog dijela EFSA-inih smjernica iz 2013. godine, kao i prijedlog EFSA-i za preispitivanje većeg dijela smjernica. Ključni aspekti poput kronične toksičnosti i rizika za divlje pčele će biti zanemareni dok revidirani dokument ne bude dostupan. Razlog za to je taj da su određene vlade koje su javno podržale nedavnu zabranu tri vrste neonikotinoida odbile primijeniti iste standarde testiranja na druge pesticide. Kao posljedica tome, posljednji prijedlog Komisije uklanja zahtjeve za procjenu kronične toksičnosti i toksičnosti za ličinke pčela. Jednako tako su uklonjeni i rokovi unutar kojih bi EU trebala ispitati sve pesticide sa svrhom utvrđivanja potencijalnih rizika za divlje pčele (rok 30. lipnja 2021. je otklonjen za kratkoročne i dugoročne procjene za pčele medarice, bumbare i divlje pčele). Ukoliko navedeni prijedlog prođe, EU bi radije omeo umjesto unaprijedio primjenu sveobuhvatnih EFSA-inih smjernica za pčelinji sustav, što bi nadalje blokiralo primjenu najnovijih stanarda za sigurnost pčela od pesticida čak i kroz godine koje dolaze.

Stoga vas potičemo, kao europske povjerenike i predsjednika Europske komisije, da učinite sve što je u vašoj moći kako biste osigurali usvajanje EFSA-inih smjernica u cijelosti.

Svako slabljenje teksta će zadržati postojeće nedostatke u provedbi odredbi postupka autorizacije pesticida, te stoga neće ispravno riješiti problem stanja pčela u EU koje su, međutim, ključ za budućnost naše biološke raznolikosti, poljoprivrede i sigurnosti hrane.

S obzirom na znanstveni konsenzus o alarmantnom stanju zdravlja oprašivača, također vas pozivamo da osigurate da se svi pesticidi, a posebno neonikotinoidi, ispituju prema istim visokim standardima, kao i već spomenuta ispitana tri neonikotinoida. Ostale proizvode za zaštitu bilja treba što je više moguće ograničiti, uključujući i tretman sjemenja, ukoliko isti predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi i okoliša.

S poštovanjem,

Bart STAES MEP, Co-rapporteur PEST committee

Greens/EFA
Marco AFFRONTE
Pascal DURAND
Molly SCOTT-CATO
Karima DELLI
José BOVÉ
Martin HÄUSLING
Yannick JADOT
Eva JOLY
Tilly METZ
Michèle RIVASI
Ernest URTASUN
Jakop DALUNDE
Benedek JÁVOR
Davor ŠKRLEC
Maria HEUBUCH
Miroslavs MITROFANOVS
Margrete AUKEN
Anna MIRANDA
Max ANDERSON
Indrek TARAND
Jill EVANS
Heidi HAUTALA
Linnéa ENGSTROM
Bodil VALERO
Thomas WAITZ
Sven GIEGOLD
Monika VANA
Keith TAYLOR
Jean LAMBERT
Philippe LAMBERTS
Bas EICKHOUT


EPP
Sirpa PIETIKÄINEN
Pascal ARIMONT
Franc BOGOVIČ
José Ignacio FARIA
Alojz PETERLE
Romana TOMC
Karl-Heinz FLORENZ
Danuta JAZŁOWIECKA

S&D
Eric ANDRIEU
Guillaume BALAS
Maria NOICHL
Paul BRANNEN
Kathleen VAN BREMPT
Karine GLOANEC MAURIN
Sylvie GUILLAUME
Jytte GUTELAND
Marita ULVSKOG
Anna HEDH
Olle LUDVIGSSON
Liisa JAAKONSAARI
Karin KADENBACH
Alex MAYER
Monica BEŇOVÁ
Pavel POC
Christine REVAULT d’ALLONNES BONNEFOY
Maria ARENA
Momchil NEKOV
Joachim SCHUSTER
Isabelle THOMAS
Damiano ZOFFOLI
Costas MAVRIDES
Josef WEIDENHOLZER
Kostas MAVRIDES
Nicola CAPUTO
Tonino PICULA
Miapetra KUMPULA-NATRI
Julie WARD
Eugen FREUND
Theresa GRIFFIN
Edouard MARTIN
Liliana RODRIGUES
Karoline GRASWANDER-HEINZ
Nessa CHILDERS

ALDE
Carolina PUNSET
Nathalie GRIESBECK
Marian HARKIN
Frédérique RIES
Ramon TREMOSA I BALCELLS

EFDD
Fabio Massimo CATALDO
Mireille d’ORNANO
Eleonora EVI
Sylvie GODDYN

GUE/NGL
Takis HADJIGEORGIOU
Stefan ECK
Barbara SPINELLI
Merja KYLLÖNEN
Dimitrios PAPADIMOULIS
Lynn BOYLAN
Estefania TORRES MARTINEZ
Martina ANDERSON
Katerina KONECNA
Lidia SENRA RODRIGUEZ
Helmut SCHOLZ
Patrick LE HYARIC
Jiri MASTALKA
Stelios KOULOGLOU
Miguel VIEGAS
Jaoa FERREIRA
Joao PIMENTA LOPES

ECR
Helga STEVENS
Peter LUNDGREN
Branislav SKRIPEK

NI
Georgios EPITIDEIOS
Udo VOIGT


[1] http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2, see part B Section 16

Izvor: Greens/EFA