Komisija upućuje Sudu predmet protiv Hrvatske jer nije zaštitila građane od industrijskog otpada u Biljanama Donjim

Europska komisija danas je odlučila uputiti Sudu predmet protiv Hrvatske.

Europska komisija danas je odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske zbog toga što nije osigurala odgovarajuću razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša na lokaciji „Crno brdo” u Biljanama Donjim, u blizini grada Benkovca, manje od 50 metara od naselja.

Otpadom je najkasnije do kraja 2015. trebalo početi gospodariti u skladu s propisima EU-a o otpadu (Okvirna direktiva EU-a o otpaduDirektiva 2008/98/EZ). Iako se Hrvatska u nekoliko navrata obvezala riješiti to pitanje, na terenu nije zabilježen nikakav napredak. Već gotovo četiri godine industrijski otpad na nezakonitom odlagalištu „Crno brdo” nije uklonjen niti se njime gospodari na odgovarajući način te postoji opasnost od onečišćenja zraka i podzemnih voda.

Ta se lokacija trenutačno upotrebljava kao odlagalište velike količine proizvodnih ostataka iz obrade feromangana i silikomangana. S obzirom na to da hrvatska nadležna tijela taj materijal nisu klasificirala kao otpad u skladu s Direktivom, približno 140 000 tona tog potencijalno štetnog kamenog agregata odlaže se izravno na tlo, čime se ugrožavaju lokalno stanovništvo i okoliš. U skladu s pravom EU-a Hrvatska bi trebala uvesti mjere za zaštitu podzemnih voda i sprečavanje širenja štetnih čestica zrakom.

Komisija je u ožujku 2015. protiv Hrvatske pokrenula postupak zbog povrede, nakon čega je u studenome 2016. uslijedilo obrazloženo mišljenje. Budući da nije postignut napredak u osiguravanju odgovarajućeg gospodarenja otpadom u Biljanama Donjim tako da otpad ne ugrožava zdravlje ljudi i ne šteti okolišu, Komisija je danas odlučila Sudu EU-a uputiti predmet protiv Hrvatske.

Kontekst

Cilj je Okvirne direktive o otpadu (Direktiva 2008/98/EZ) zaštititi okoliš i zdravlje ljudi sprečavanjem ili umanjenjem negativnih učinaka proizvodnje otpada i gospodarenja njime, umanjenjem sveukupnih utjecaja uporabe resursa te poboljšanjem učinkovitosti te uporabe.

U skladu s tim propisima države članice moraju prikupljati i odlagati otpad na način kojim se ne ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliš te zabraniti ostavljanje otpada, divlje odlaganje ili nekontrolirano zbrinjavanje otpada.

Dodatne informacije

– Opće informacije o postupcima zbog povrede propisa u području okoliša

– Za pregled provedbe politika i zakonodavstva EU-a o otpadu u državama članicama vidjeti Pregled aktivnosti u području okoliša

– Za informacije o ključnim odlukama iz paketa o povredama iz ožujka vidjeti cijeli dokument MEMO/18/1444

– Za informacije o općem postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12 (infografika)

– O postupcima EU-a zbog povrede

izvor: Europska komisija