Rok za prilagodbu zakonodavstva Republike Hrvatske za prelazak na kružno gospodarstvo

4. srpnja 2018. godine na snagu su stupila nova EU pravila s pravno obvezujućim ciljevima za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima za države članice koje u sljedeće dvije godine moraju napraviti prilagodbu nacionalnog zakonodavstva za prelazak na kružno gospodarstvo.

Četiri direktive objavljene su 14. lipnja u Službenom listu Europske unije.

Države članice će do 2025. godine morati reciklirati najmanje 55% komunalnog otpada, do 2030. najmanje 60%, a do 2035. godine 65% komunalnog otpada. Hrvatska je dobila mogućnost odgode od pet godina za ispunjavanje navedenih ciljeva jer je među državama članicama koje su 2013. godine reciklirale manje od 20% komunalnog otpada ili odlagale više od 60% na odlagalištima.

Ciljevi za recikliranje komunalnog otpada
Do 2025. Do 2030. Do 2035. Do 2040.
EU 55% 60% 65%
Hrvatska 55% 60% 65%

Kada je riječ o odlaganju otpada na odlagalištima, države članice moraju ispuniti cilj od 10% do 2035. godine, a Hrvatska će taj cilj morati ispuniti do 2040. godine, pod uvjetom da smanji razinu odlaganja otpada na 25% do 2025. godine.

Posebni ciljevi za ambalažno pakiranje:

Do 2025. Do 2030.
Svo pakiranje 65% 70%
Plastika 50% 55%
Drvo 25% 30%
Željezo 70% 80%
Aluminij 50% 60%
Staklo 70% 75%
Papir i karton 75% 85%

 

DODATNE INFORMACIJE

Politika i zakonodavstvo o otpadu
http://ec.europa.eu/environment/waste
Akcijski plan kružnog gospodarstva
http://ec.europa.eu/environment/
circular-economy/index_en.htm